Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật của website Tethien.net:

  1. Thu thập thông tin
  • Website Tethien.net tiến hành thu thập thông tin trực tiếp từ người đọc của website và từ các nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp.
  • Thông tin Website thu thập về khách hàng dựa trên mối quan hệ với chính khách hàng, bao gồm tên, thông tin liên hệ những mối quan tâm của bạn đọc sau mỗi bài đọc.
  • Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin bắt buộc yêu cầu, hoặc có liên quan đến website với mục đích kinh doanh và nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.
  • Website Tethien.net có thể thu thập những thông tin như địa chỉ IP, loại hệ điều hành các đề mục khách hàng đã truy cập trong trang của website với mục đích theo dõi việc sử dụng, hoàn thiện trang web và trên hết website mong muốn là cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

2. Phương thức bảo vệ

  • Website Tethien.net sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an ninh hợp pháp  với mức độ quan trọng của thông tin, loại bỏ những hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.
  • Website Tethien.net chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của Website. Khi bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật của website Tethien.net.